Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Třinec
  Údaj
Kód obce 598 810
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 8 536,34
Orná půda (ha) 1 926,54
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 491,74
Ovocné sady (ha) 11,24
Trvalé trávní porosty (ha) 1 262,74
Zemědělská půda (ha) 3 692,24
Lesní půda (ha) 3 257,04
Vodní plochy (ha) 106,44
Zastavěné plochy (ha) 340,14
Ostatní plochy (ha) 1 140,74
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6 5554
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 2064
Průmysl celkem 7834
Stavebnictví 7264
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 4664
Doprava a skladování 1364
Ubytování, stravování a pohostinství 3134
Informační a komunikační činnosti 914
Peněžnictví a pojišťovnictví 3254
Činnosti v oblasti nemovitostí 2394
Profesní, vědecké a technické činnosti 7094
Administrativní a podpůrné činnosti 1384
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 104
Vzdělávání 1034
Zdravotní a sociální péče 1304
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1634
Ostatní činnosti 6024
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 14
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 4144
podle právní formy Státní organizace 224
Akciové společnosti 814
Obchodní společnosti 7564
Družstevní organizace 334
Finanční podniky -4
Živnostníci 4 4564
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 5454
Zemědělští podnikatelé 1034
Ostatní právní formy 5594
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 105
Stálá kina 15
Multikino .
Divadlo 15
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 15
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 35
Kulturní zařízení ostatní 75
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 85
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 85
Hřbitov 135
Krematorium .
Smuteční síň 25
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8 5364
Počet katastrů 124
Počet územně technických jednotek 124
Počet částí obce 134
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 1006
Dokončené byty v rodinných domech 676
Dokončené byty v bytových domech 226
Obyvatelstvo Živě narození celkem 3246
muži 1746
ženy 1506
Zemřelí celkem 4476
muži 2286
ženy 2196
Přirozený přírůstek celkem -1236
muži -546
ženy -696
Přistěhovalí celkem 5186
muži 2496
ženy 2696
Vystěhovalí celkem 7196
muži 3496
ženy 3706
Saldo migrace celkem -2016
muži -1006
ženy -1016
Přírůstek/úbytek celkem -3246
muži -1546
ženy -1706
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 36 0774
muži 17 6624
ženy 18 4154
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5 0824
muži 2 6244
ženy 2 4584
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 24 4244
muži 12 4644
ženy 11 9604
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 6 5714
muži 2 5744
ženy 3 9974
Střední stav obyvatel k 1.7.2 36 225
muži2 17 719
ženy2 18 506
Průměrný věk 42,24
Školství3 Mateřská škola 12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 9
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 2
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 177
z toho Domovy pro seniory 24
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 14
Azylové domy 34
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře 24
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 24
Domy s pečovatelskou službou 18
Sport Koupaliště a bazény 35
- z toho kryté bazény 15
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 155
Tělocvičny (vč. školních) 125
Stadiony otevřené 35
Stadiony kryté 19
Zimní stadiony kryté i otevřené 15
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 95
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice 34
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 254
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 234
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 24
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Samostatná ordinace lékaře specialisty 294
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 194
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 74
Zařízení lékárenské péče 124
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 14
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 02.03.2015 12:07