Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Třinec
  Údaj
Kód obce 598 810
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 8 536,34
Orná půda (ha) 1 926,54
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 491,74
Ovocné sady (ha) 11,24
Trvalé trávní porosty (ha) 1 262,74
Zemědělská půda (ha) 3 692,24
Lesní půda (ha) 3 257,04
Vodní plochy (ha) 106,44
Zastavěné plochy (ha) 340,14
Ostatní plochy (ha) 1 140,74
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6 6145
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 2125
Průmysl celkem 7785
Stavebnictví 7225
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 5195
Doprava a skladování 1325
Ubytování, stravování a pohostinství 3195
Informační a komunikační činnosti 815
Peněžnictví a pojišťovnictví 2805
Činnosti v oblasti nemovitostí 2485
Profesní, vědecké a technické činnosti 7105
Administrativní a podpůrné činnosti 1335
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 105
Vzdělávání 1035
Zdravotní a sociální péče 1325
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1685
Ostatní činnosti 6155
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 15
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 4515
podle právní formy Státní organizace 225
Akciové společnosti 755
Obchodní společnosti 8625
Družstevní organizace 335
Finanční podniky -5
Živnostníci 4 6065
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 4595
Zemědělští podnikatelé 1045
Ostatní právní formy 4535
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 106
Stálá kina 16
Multikino .
Divadlo 16
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 16
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 36
Kulturní zařízení ostatní 76
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 86
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 86
Hřbitov 136
Krematorium .
Smuteční síň 26
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8 5364
Počet katastrů 124
Počet územně technických jednotek 124
Počet částí obce 134
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 1007
Dokončené byty v rodinných domech 677
Dokončené byty v bytových domech 227
Obyvatelstvo Živě narození celkem 3598
muži 1748
ženy 1858
Zemřelí celkem 4178
muži 2287
ženy 2197
Přirozený přírůstek celkem -588
muži -318
ženy -278
Přistěhovalí celkem 5818
muži 2778
ženy 3048
Vystěhovalí celkem 7168
muži 3338
ženy 3838
Saldo migrace celkem -1358
muži -568
ženy -798
Přírůstek/úbytek celkem -1938
muži -878
ženy -1068
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 35 8845
muži 17 5755
ženy 18 3095
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5 0805
muži 2 6155
ženy 2 4655
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 24 1395
muži 12 3425
ženy 11 7975
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 6 6655
muži 2 6185
ženy 4 0475
Střední stav obyvatel k 1.7.2 36 225
muži2 17 719
ženy2 18 506
Průměrný věk 42,45
Školství3 Mateřská škola 12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 9
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 2
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 179
z toho Domovy pro seniory 24
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 14
Azylové domy 34
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře 24
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 24
Domy s pečovatelskou službou 110
Sport Koupaliště a bazény 36
- z toho kryté bazény 16
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 156
Tělocvičny (vč. školních) 126
Stadiony otevřené 36
Stadiony kryté 111
Zimní stadiony kryté i otevřené 16
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 96
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice 34
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 254
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 234
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 24
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Samostatná ordinace lékaře specialisty 294
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 194
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 74
Zařízení lékárenské péče 124
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 14
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
11 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 29.08.2015 11:19