Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Horní Břečkov
  Údaj
Kód obce 598 810
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 8 536
Orná půda (ha) 1 927
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 492
Ovocné sady (ha) 11
Trvalé trávní porosty (ha) 1 263
Zemědělská půda (ha) 3 692
Lesní půda (ha) 3 257
Vodní plochy (ha) 106
Zastavěné plochy (ha) 340
Ostatní plochy (ha) 1 141
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6 555
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 206
Průmysl celkem 783
Stavebnictví 726
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 466
Doprava a skladování 136
Ubytování, stravování a pohostinství 313
Informační a komunikační činnosti 91
Peněžnictví a pojišťovnictví 325
Činnosti v oblasti nemovitostí 239
Profesní, vědecké a technické činnosti 709
Administrativní a podpůrné činnosti 138
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 10
Vzdělávání 103
Zdravotní a sociální péče 130
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 163
Ostatní činnosti 602
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 1
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 414
podle právní formy Státní organizace 22
Akciové společnosti 81
Obchodní společnosti 756
Družstevní organizace 33
Finanční podniky -
Živnostníci 4 456
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 545
Zemědělští podnikatelé 103
Ostatní právní formy 559
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 10
Stálá kina 1
Multikino .
Divadlo 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 3
Kulturní zařízení ostatní 7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 8
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 8
Hřbitov 13
Krematorium .
Smuteční síň 2
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8 536
Počet katastrů 12
Počet územně technických jednotek 12
Počet částí obce 13
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 100
Dokončené byty v rodinných domech 67
Dokončené byty v bytových domech 22
Obyvatelstvo Živě narození celkem 324
muži 174
ženy 150
Zemřelí celkem 447
muži 228
ženy 219
Přirozený přírůstek celkem -123
muži -54
ženy -69
Přistěhovalí celkem 518
muži 249
ženy 269
Vystěhovalí celkem 719
muži 349
ženy 370
Saldo migrace celkem -201
muži -100
ženy -101
Přírůstek/úbytek celkem -324
muži -154
ženy -170
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 36 077
muži 17 662
ženy 18 415
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5 082
muži 2 624
ženy 2 458
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 24 424
muži 12 464
ženy 11 960
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 6 571
muži 2 574
ženy 3 997
Střední stav obyvatel k 1.7.2 36 919
muži2 18 022
ženy2 18 897
Průměrný věk 42,2
Školství3 Mateřská škola 12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 9
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 2
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 17
z toho Domovy pro seniory 1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 1
Azylové domy 3
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře 2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 3
Domy s pečovatelskou službou 1
Sport Koupaliště a bazény 3
- z toho kryté bazény 1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 15
Tělocvičny (vč. školních) 12
Stadiony otevřené 3
Stadiony kryté 1
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 9
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice 3
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 25
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 29
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 5
Ostatní samostatná zařízení 19
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 7
Zařízení lékárenské péče 12
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 1
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice 1
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 21.08.2014 22:00