Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Řikonín
  Údaj
Kód obce 597 180
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 934
Orná půda (ha) 352
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 42
Ovocné sady (ha) -
Trvalé trávní porosty (ha) 1 195
Zemědělská půda (ha) 1 589
Lesní půda (ha) 490
Vodní plochy (ha) 176
Zastavěné plochy (ha) 113
Ostatní plochy (ha) 566
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3 526
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 99
Průmysl celkem 433
Stavebnictví 506
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 637
Doprava a skladování 89
Ubytování, stravování a pohostinství 171
Informační a komunikační činnosti 39
Peněžnictví a pojišťovnictví 203
Činnosti v oblasti nemovitostí 204
Profesní, vědecké a technické činnosti 467
Administrativní a podpůrné činnosti 56
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 6
Vzdělávání 72
Zdravotní a sociální péče 78
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 84
Ostatní činnosti 283
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 99
podle právní formy Státní organizace 26
Akciové společnosti 15
Obchodní společnosti 269
Družstevní organizace 38
Finanční podniky -
Živnostníci 2 426
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 382
Zemědělští podnikatelé 11
Ostatní právní formy 359
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 2
Stálá kina 1
Multikino .
Divadlo 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 3
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 2
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 5
Hřbitov 2
Krematorium .
Smuteční síň 1
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 934
Počet katastrů 2
Počet územně technických jednotek 3
Počet částí obce 3
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 2
Dokončené byty v rodinných domech 1
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 153
muži 79
ženy 74
Zemřelí celkem 161
muži 81
ženy 80
Přirozený přírůstek celkem -8
muži -2
ženy -6
Přistěhovalí celkem 412
muži 175
ženy 237
Vystěhovalí celkem 416
muži 212
ženy 204
Saldo migrace celkem -4
muži -37
ženy 33
Přírůstek/úbytek celkem -12
muži -39
ženy 27
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 16 913
muži 8 089
ženy 8 824
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2 594
muži 1 324
ženy 1 270
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 11 809
muži 5 736
ženy 6 073
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 510
muži 1 029
ženy 1 481
Střední stav obyvatel k 1.7.2 17 028
muži2 8 152
ženy2 8 876
Průměrný věk 40,2
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 5
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 19
z toho Domovy pro seniory 1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 2
Azylové domy 2
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2
Sociální poradny 5
Domy s pečovatelskou službou 2
Sport Koupaliště a bazény 2
- z toho kryté bazény 1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 9
Tělocvičny (vč. školních) 13
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 1
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 8
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Samostatná ordinace lékaře specialisty 22
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 9
Ostatní samostatná zařízení 11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 4
Zařízení lékárenské péče 6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 1
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice 1
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 23.07.2014 03:57