Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Bruntál
  Údaj
Kód obce 597 180
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 934,54
Orná půda (ha) 351,94
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 41,84
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 1 195,34
Zemědělská půda (ha) 1 589,04
Lesní půda (ha) 490,14
Vodní plochy (ha) 176,44
Zastavěné plochy (ha) 112,84
Ostatní plochy (ha) 566,24
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3 5264
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 994
Průmysl celkem 4334
Stavebnictví 5064
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6374
Doprava a skladování 894
Ubytování, stravování a pohostinství 1714
Informační a komunikační činnosti 394
Peněžnictví a pojišťovnictví 2034
Činnosti v oblasti nemovitostí 2044
Profesní, vědecké a technické činnosti 4674
Administrativní a podpůrné činnosti 564
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 64
Vzdělávání 724
Zdravotní a sociální péče 784
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 844
Ostatní činnosti 2834
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 994
podle právní formy Státní organizace 264
Akciové společnosti 154
Obchodní společnosti 2694
Družstevní organizace 384
Finanční podniky -4
Živnostníci 2 4264
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 3824
Zemědělští podnikatelé 114
Ostatní právní formy 3594
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 25
Stálá kina 15
Multikino .
Divadlo 15
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 25
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 35
Kulturní zařízení ostatní 25
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 25
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 55
Hřbitov 25
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 9344
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 34
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 27
Dokončené byty v rodinných domech 17
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1537
muži 797
ženy 747
Zemřelí celkem 1617
muži 817
ženy 807
Přirozený přírůstek celkem -87
muži -27
ženy -67
Přistěhovalí celkem 4127
muži 1757
ženy 2377
Vystěhovalí celkem 4167
muži 2127
ženy 2047
Saldo migrace celkem -47
muži -377
ženy 337
Přírůstek/úbytek celkem -127
muži -397
ženy 277
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 16 9134
muži 8 0894
ženy 8 8244
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2 5944
muži 1 3244
ženy 1 2704
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 11 8094
muži 5 7364
ženy 6 0734
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 5104
muži 1 0294
ženy 1 4814
Střední stav obyvatel k 1.7.2 16 913
muži2 8 100
ženy2 8 813
Průměrný věk 40,24
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 5
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 198
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 24
Azylové domy 24
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 24
Sociální poradny 54
Domy s pečovatelskou službou 29
Sport Koupaliště a bazény 25
- z toho kryté bazény 15
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 95
Tělocvičny (vč. školních) 135
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté 110
Zimní stadiony kryté i otevřené 15
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 85
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 94
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 64
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 124
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 224
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 94
Ostatní samostatná zařízení 114
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 44
Zařízení lékárenské péče 64
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: 31.12.2005
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
10 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 03.03.2015 09:50