Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Bruntál
  Údaj
Kód obce 597 180
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 9354
Orná půda (ha) 3525
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 425
Ovocné sady (ha) -5
Trvalé trávní porosty (ha) 1 1955
Zemědělská půda (ha) 1 5895
Lesní půda (ha) 4905
Vodní plochy (ha) 1765
Zastavěné plochy (ha) 1135
Ostatní plochy (ha) 5665
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3 5266
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 996
Průmysl celkem 4336
Stavebnictví 5066
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6376
Doprava a skladování 896
Ubytování, stravování a pohostinství 1716
Informační a komunikační činnosti 396
Peněžnictví a pojišťovnictví 2036
Činnosti v oblasti nemovitostí 2046
Profesní, vědecké a technické činnosti 4676
Administrativní a podpůrné činnosti 566
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 66
Vzdělávání 726
Zdravotní a sociální péče 786
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 846
Ostatní činnosti 2836
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 996
podle právní formy Státní organizace 255
Akciové společnosti 156
Obchodní společnosti 2625
Družstevní organizace 375
Finanční podniky -5
Živnostníci 2 4266
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 3826
Zemědělští podnikatelé 115
Ostatní právní formy 3645
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 27
Stálá kina 17
Multikino .
Divadlo 17
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 27
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 37
Kulturní zařízení ostatní 27
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 27
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 57
Hřbitov 27
Krematorium .
Smuteční síň 18
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 9355
Počet katastrů 26
Počet územně technických jednotek 36
Počet částí obce 36
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 79
Dokončené byty v rodinných domech 39
Dokončené byty v bytových domech -9
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1679
muži 929
ženy 759
Zemřelí celkem 1499
muži 769
ženy 739
Přirozený přírůstek celkem 189
muži 169
ženy 29
Přistěhovalí celkem 3549
muži 1719
ženy 1839
Vystěhovalí celkem 4399
muži 1949
ženy 2459
Saldo migrace celkem -859
muži -239
ženy -629
Přírůstek/úbytek celkem -679
muži -79
ženy -609
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 8 1285
ženy 8 7975
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2 6215
muži 1 3565
ženy 1 2655
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 5 8085
ženy 6 0945
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 4025
muži 9645
ženy 1 4385
Střední stav obyvatel k 1.7.2 17 028
muži2 8 152
ženy2 8 876
Průměrný věk 39,95
Školství3 Mateřská škola 6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 5
Střední školy obory gymnázií 2
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 1910
z toho Domovy pro seniory 15
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 25
Azylové domy 25
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 25
Sociální poradny 55
Domy s pečovatelskou službou 211
Sport Koupaliště a bazény 27
- z toho kryté bazény 17
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 97
Tělocvičny (vč. školních) 137
Stadiony otevřené 17
Stadiony kryté 112
Zimní stadiony kryté i otevřené 17
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 87
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 95
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 15
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 65
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 125
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 35
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty 215
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 95
Ostatní samostatná zařízení 105
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 45
Zařízení lékárenské péče 65
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 15
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice 15
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: 31.12.2005
období: rok 2012
10 období: 31.12.2011
11 období: 31.12.2010
12 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 24.04.2014 23:16