Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Bruntál
  Údaj
Kód obce 597 180
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 934,54
Orná půda (ha) 351,94
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 41,84
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 1 195,34
Zemědělská půda (ha) 1 589,04
Lesní půda (ha) 490,14
Vodní plochy (ha) 176,44
Zastavěné plochy (ha) 112,84
Ostatní plochy (ha) 566,24
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3 5255
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 1035
Průmysl celkem 4335
Stavebnictví 5075
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6385
Doprava a skladování 865
Ubytování, stravování a pohostinství 1795
Informační a komunikační činnosti 355
Peněžnictví a pojišťovnictví 1705
Činnosti v oblasti nemovitostí 2035
Profesní, vědecké a technické činnosti 4645
Administrativní a podpůrné činnosti 605
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 55
Vzdělávání 695
Zdravotní a sociální péče 775
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 845
Ostatní činnosti 2995
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 1135
podle právní formy Státní organizace 235
Akciové společnosti 165
Obchodní společnosti 2785
Družstevní organizace 385
Finanční podniky -5
Živnostníci 2 4835
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 3175
Zemědělští podnikatelé 135
Ostatní právní formy 3575
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 26
Stálá kina 16
Multikino .
Divadlo 16
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 26
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 36
Kulturní zařízení ostatní 26
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 26
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 56
Hřbitov 26
Krematorium .
Smuteční síň 17
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 9344
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 34
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 28
Dokončené byty v rodinných domech 18
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1538
muži 798
ženy 748
Zemřelí celkem 1618
muži 818
ženy 808
Přirozený přírůstek celkem -88
muži -28
ženy -68
Přistěhovalí celkem 4128
muži 1758
ženy 2378
Vystěhovalí celkem 4168
muži 2128
ženy 2048
Saldo migrace celkem -48
muži -378
ženy 338
Přírůstek/úbytek celkem -128
muži -398
ženy 278
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 16 9134
muži 8 0894
ženy 8 8244
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2 5944
muži 1 3244
ženy 1 2704
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 11 8094
muži 5 7364
ženy 6 0734
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 5104
muži 1 0294
ženy 1 4814
Střední stav obyvatel k 1.7.2 16 913
muži2 8 100
ženy2 8 813
Průměrný věk 40,24
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 5
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 199
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 24
Azylové domy 24
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 24
Sociální poradny 54
Domy s pečovatelskou službou 210
Sport Koupaliště a bazény 26
- z toho kryté bazény 16
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 96
Tělocvičny (vč. školních) 136
Stadiony otevřené 16
Stadiony kryté 111
Zimní stadiony kryté i otevřené 16
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 86
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 94
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 64
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 124
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 224
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 94
Ostatní samostatná zařízení 114
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 44
Zařízení lékárenské péče 64
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: 31.12.2005
období: rok 2013
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
11 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 28.04.2015 21:44