Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Holešov
  Údaj
Kód obce 588 458
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 3 3954
Orná půda (ha) 1 9615
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 1505
Ovocné sady (ha) 175
Trvalé trávní porosty (ha) 1785
Zemědělská půda (ha) 2 3075
Lesní půda (ha) 3285
Vodní plochy (ha) 525
Zastavěné plochy (ha) 1315
Ostatní plochy (ha) 5785
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 5636
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 806
Průmysl celkem 3796
Stavebnictví 2816
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4986
Doprava a skladování 676
Ubytování, stravování a pohostinství 1286
Informační a komunikační činnosti 236
Peněžnictví a pojišťovnictví 1376
Činnosti v oblasti nemovitostí 1246
Profesní, vědecké a technické činnosti 2376
Administrativní a podpůrné činnosti 296
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 76
Vzdělávání 516
Zdravotní a sociální péče 626
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 766
Ostatní činnosti 2216
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 1636
podle právní formy Státní organizace 145
Akciové společnosti 176
Obchodní společnosti 2835
Družstevní organizace 55
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 7076
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 2376
Zemědělští podnikatelé 335
Ostatní právní formy 2545
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 67
Stálá kina 17
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 17
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 17
Kulturní zařízení ostatní 57
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 27
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 57
Hřbitov 27
Krematorium .
Smuteční síň 17
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3 3955
Počet katastrů 66
Počet územně technických jednotek 66
Počet částí obce 66
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 138
Dokončené byty v rodinných domech 128
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1148
muži 578
ženy 578
Zemřelí celkem 1558
muži 698
ženy 868
Přirozený přírůstek celkem -418
muži -128
ženy -298
Přistěhovalí celkem 2018
muži 788
ženy 1238
Vystěhovalí celkem 2428
muži 1138
ženy 1298
Saldo migrace celkem -418
muži -358
ženy -68
Přírůstek/úbytek celkem -828
muži -478
ženy -358
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 5 6595
ženy 6 1135
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 6345
muži 7835
ženy 8515
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 3 9975
ženy 3 9245
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 2175
muži 8795
ženy 1 3385
Střední stav obyvatel k 1.7.2 11 911
muži2 5 754
ženy2 6 157
Průměrný věk 42,75
Školství3 Mateřská škola 3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 19
z toho Domovy pro seniory 15
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou 310
Sport Koupaliště a bazény 47
- z toho kryté bazény 27
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 107
Tělocvičny (vč. školních) 67
Stadiony otevřené 27
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 17
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 115
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 45
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 115
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 25
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 15
Samostatná ordinace lékaře specialisty 185
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 75
Ostatní samostatná zařízení 125
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 45
Zařízení lékárenské péče 45
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 15
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 25.04.2014 07:51