Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Holešov
  Údaj
Kód obce 588 458
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 3 395,44
Orná půda (ha) 1 960,74
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 150,04
Ovocné sady (ha) 17,54
Trvalé trávní porosty (ha) 178,54
Zemědělská půda (ha) 2 306,64
Lesní půda (ha) 328,04
Vodní plochy (ha) 52,04
Zastavěné plochy (ha) 130,94
Ostatní plochy (ha) 577,94
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 5634
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 804
Průmysl celkem 3794
Stavebnictví 2814
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4984
Doprava a skladování 674
Ubytování, stravování a pohostinství 1284
Informační a komunikační činnosti 234
Peněžnictví a pojišťovnictví 1374
Činnosti v oblasti nemovitostí 1244
Profesní, vědecké a technické činnosti 2374
Administrativní a podpůrné činnosti 294
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 74
Vzdělávání 514
Zdravotní a sociální péče 624
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 764
Ostatní činnosti 2214
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 1634
podle právní formy Státní organizace 144
Akciové společnosti 174
Obchodní společnosti 2794
Družstevní organizace 84
Finanční podniky -4
Živnostníci 1 7074
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 2374
Zemědělští podnikatelé 314
Ostatní právní formy 2704
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 65
Stálá kina 15
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 15
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 15
Kulturní zařízení ostatní 55
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 25
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 55
Hřbitov 25
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3 3954
Počet katastrů 64
Počet územně technických jednotek 64
Počet částí obce 64
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 26
Dokončené byty v rodinných domech 26
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1156
muži 516
ženy 646
Zemřelí celkem 1616
muži 636
ženy 986
Přirozený přírůstek celkem -466
muži -126
ženy -346
Přistěhovalí celkem 2366
muži 896
ženy 1476
Vystěhovalí celkem 2366
muži 1026
ženy 1346
Saldo migrace celkem -6
muži -136
ženy 136
Přírůstek/úbytek celkem -466
muži -256
ženy -216
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 11 7264
muži 5 6344
ženy 6 0924
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 6754
muži 7994
ženy 8764
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 7 7804
muži 3 9154
ženy 3 8654
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 2714
muži 9204
ženy 1 3514
Střední stav obyvatel k 1.7.2 11 764
muži2 5 653
ženy2 6 111
Průměrný věk 42,94
Školství3 Mateřská škola 3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 17
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 38
Sport Koupaliště a bazény 45
- z toho kryté bazény 25
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 105
Tělocvičny (vč. školních) 65
Stadiony otevřené 25
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 15
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 114
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 114
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Samostatná ordinace lékaře specialisty 184
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 74
Ostatní samostatná zařízení 134
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 44
Zařízení lékárenské péče 54
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 27.03.2015 00:43