Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Tršice
  Údaj
Kód obce 588 458
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 3 395
Orná půda (ha) 1 961
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 150
Ovocné sady (ha) 17
Trvalé trávní porosty (ha) 178
Zemědělská půda (ha) 2 307
Lesní půda (ha) 328
Vodní plochy (ha) 52
Zastavěné plochy (ha) 131
Ostatní plochy (ha) 578
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 563
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 80
Průmysl celkem 379
Stavebnictví 281
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 498
Doprava a skladování 67
Ubytování, stravování a pohostinství 128
Informační a komunikační činnosti 23
Peněžnictví a pojišťovnictví 137
Činnosti v oblasti nemovitostí 124
Profesní, vědecké a technické činnosti 237
Administrativní a podpůrné činnosti 29
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 7
Vzdělávání 51
Zdravotní a sociální péče 62
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 76
Ostatní činnosti 221
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 163
podle právní formy Státní organizace 14
Akciové společnosti 17
Obchodní společnosti 279
Družstevní organizace 8
Finanční podniky -
Živnostníci 1 707
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 237
Zemědělští podnikatelé 31
Ostatní právní formy 270
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 6
Stálá kina 1
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 2
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 5
Hřbitov 2
Krematorium .
Smuteční síň 1
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3 395
Počet katastrů 6
Počet územně technických jednotek 6
Počet částí obce 6
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 2
Dokončené byty v rodinných domech 2
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 115
muži 51
ženy 64
Zemřelí celkem 161
muži 63
ženy 98
Přirozený přírůstek celkem -46
muži -12
ženy -34
Přistěhovalí celkem 236
muži 89
ženy 147
Vystěhovalí celkem 236
muži 102
ženy 134
Saldo migrace celkem -
muži -13
ženy 13
Přírůstek/úbytek celkem -46
muži -25
ženy -21
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 11 726
muži 5 634
ženy 6 092
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 675
muži 799
ženy 876
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 7 780
muži 3 915
ženy 3 865
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 271
muži 920
ženy 1 351
Střední stav obyvatel k 1.7.2 11 911
muži2 5 754
ženy2 6 157
Průměrný věk 42,9
Školství3 Mateřská škola 3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 1
z toho Domovy pro seniory 1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
Azylové domy -
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
Sociální poradny -
Domy s pečovatelskou službou 3
Sport Koupaliště a bazény 4
- z toho kryté bazény 2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 10
Tělocvičny (vč. školních) 6
Stadiony otevřené 2
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 7
Ostatní samostatná zařízení 13
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 4
Zařízení lékárenské péče 5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 1
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice -
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 01.11.2014 14:03