Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Holešov
  Údaj
Kód obce 588 458
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 3 395,44
Orná půda (ha) 1 960,74
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 150,04
Ovocné sady (ha) 17,54
Trvalé trávní porosty (ha) 178,54
Zemědělská půda (ha) 2 306,64
Lesní půda (ha) 328,04
Vodní plochy (ha) 52,04
Zastavěné plochy (ha) 130,94
Ostatní plochy (ha) 577,94
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 5945
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 785
Průmysl celkem 3765
Stavebnictví 2885
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5025
Doprava a skladování 655
Ubytování, stravování a pohostinství 1325
Informační a komunikační činnosti 225
Peněžnictví a pojišťovnictví 1225
Činnosti v oblasti nemovitostí 1355
Profesní, vědecké a technické činnosti 2495
Administrativní a podpůrné činnosti 325
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 75
Vzdělávání 505
Zdravotní a sociální péče 675
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 715
Ostatní činnosti 2295
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 1695
podle právní formy Státní organizace 145
Akciové společnosti 145
Obchodní společnosti 2915
Družstevní organizace 95
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 7795
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 2045
Zemědělští podnikatelé 315
Ostatní právní formy 2525
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 66
Stálá kina 16
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 16
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 16
Kulturní zařízení ostatní 56
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 26
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 56
Hřbitov 26
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3 3954
Počet katastrů 64
Počet územně technických jednotek 64
Počet částí obce 64
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 27
Dokončené byty v rodinných domech 27
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1058
muži 548
ženy 518
Zemřelí celkem 1358
muži 637
ženy 987
Přirozený přírůstek celkem -308
muži -218
ženy -98
Přistěhovalí celkem 1668
muži 698
ženy 978
Vystěhovalí celkem 2608
muži 1178
ženy 1438
Saldo migrace celkem -948
muži -488
ženy -468
Přírůstek/úbytek celkem -1248
muži -698
ženy -558
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 11 6025
muži 5 5655
ženy 6 0375
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 6295
muži 7875
ženy 8425
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 7 6305
muži 3 8285
ženy 3 8025
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2 3435
muži 9505
ženy 1 3935
Střední stav obyvatel k 1.7.2 11 764
muži2 5 653
ženy2 6 111
Průměrný věk 43,25
Školství3 Mateřská škola 3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 19
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 310
Sport Koupaliště a bazény 46
- z toho kryté bazény 26
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 106
Tělocvičny (vč. školních) 66
Stadiony otevřené 26
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 16
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 114
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 114
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Samostatná ordinace lékaře specialisty 184
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 74
Ostatní samostatná zařízení 134
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 44
Zařízení lékárenské péče 54
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 27.08.2015 21:21