Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Moravský Žižkov
  Údaj
Kód obce 584 673
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 1 353,84
Orná půda (ha) 1 103,54
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) 86,34
Zahrady (ha) 29,74
Ovocné sady (ha) 22,94
Trvalé trávní porosty (ha) -4
Zemědělská půda (ha) 1 242,44
Lesní půda (ha) 1,04
Vodní plochy (ha) 14,54
Zastavěné plochy (ha) 28,64
Ostatní plochy (ha) 67,44
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2775
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 625
Průmysl celkem 495
Stavebnictví 285
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 505
Doprava a skladování 85
Ubytování, stravování a pohostinství 65
Informační a komunikační činnosti 25
Peněžnictví a pojišťovnictví 115
Činnosti v oblasti nemovitostí 25
Profesní, vědecké a technické činnosti 175
Administrativní a podpůrné činnosti -5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 25
Vzdělávání 35
Zdravotní a sociální péče -5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 55
Ostatní činnosti 195
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 135
podle právní formy Státní organizace 35
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 245
Družstevní organizace 15
Finanční podniky -5
Živnostníci 1755
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 155
Zemědělští podnikatelé 495
Ostatní právní formy 105
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 16
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 16
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov 16
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 1 3544
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 27
Dokončené byty v rodinných domech 27
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 158
muži 88
ženy 78
Zemřelí celkem 148
muži 67
ženy 67
Přirozený přírůstek celkem 18
muži -8
ženy 18
Přistěhovalí celkem 378
muži 208
ženy 178
Vystěhovalí celkem 238
muži 108
ženy 138
Saldo migrace celkem 148
muži 108
ženy 48
Přírůstek/úbytek celkem 158
muži 108
ženy 58
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 4505
muži 7275
ženy 7235
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2115
muži 1065
ženy 1055
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1 0215
muži 5405
ženy 4815
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2185
muži 815
ženy 1375
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 422
muži2 714
ženy2 708
Průměrný věk 40,65
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 26
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 04.07.2015 21:00