Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Velký Luh
  Údaj
Kód obce 584 673
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 1 353,8
Orná půda (ha) 1 103,5
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) 86,3
Zahrady (ha) 29,7
Ovocné sady (ha) 22,9
Trvalé trávní porosty (ha) -
Zemědělská půda (ha) 1 242,4
Lesní půda (ha) 1,0
Vodní plochy (ha) 14,5
Zastavěné plochy (ha) 28,6
Ostatní plochy (ha) 67,4
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 274
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 62
Průmysl celkem 47
Stavebnictví 28
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 49
Doprava a skladování 8
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Informační a komunikační činnosti 2
Peněžnictví a pojišťovnictví 14
Činnosti v oblasti nemovitostí 3
Profesní, vědecké a technické činnosti 15
Administrativní a podpůrné činnosti 1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2
Vzdělávání 3
Zdravotní a sociální péče -
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 10
podle právní formy Státní organizace 3
Akciové společnosti -
Obchodní společnosti 22
Družstevní organizace 1
Finanční podniky -
Živnostníci 164
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 21
Zemědělští podnikatelé 50
Ostatní právní formy 13
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov 1
Krematorium .
Smuteční síň 1
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 1 354
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce 1
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 2
Dokončené byty v rodinných domech 2
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 13
muži 5
ženy 8
Zemřelí celkem 12
muži 6
ženy 6
Přirozený přírůstek celkem 1
muži -1
ženy 2
Přistěhovalí celkem 38
muži 14
ženy 24
Vystěhovalí celkem 18
muži 8
ženy 10
Saldo migrace celkem 20
muži 6
ženy 14
Přírůstek/úbytek celkem 21
muži 5
ženy 16
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 435
muži 717
ženy 718
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 208
muži 105
ženy 103
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1 008
muži 528
ženy 480
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 219
muži 84
ženy 135
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 422
muži2 714
ženy2 708
Průměrný věk 40,6
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -
z toho Domovy pro seniory -
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
Azylové domy -
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
Sociální poradny -
Domy s pečovatelskou službou -
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Samostatná ordinace lékaře specialisty -
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -
Ostatní samostatná zařízení -
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -
Zařízení lékárenské péče -
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice -
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 26.01.2015 19:23