Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Moravský Žižkov
  Údaj
Kód obce 584 673
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 1 3544
Orná půda (ha) 1 1044
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) 864
Zahrady (ha) 304
Ovocné sady (ha) 234
Trvalé trávní porosty (ha) -4
Zemědělská půda (ha) 1 2424
Lesní půda (ha) 14
Vodní plochy (ha) 154
Zastavěné plochy (ha) 294
Ostatní plochy (ha) 674
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2744
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 624
Průmysl celkem 474
Stavebnictví 284
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 494
Doprava a skladování 84
Ubytování, stravování a pohostinství 64
Informační a komunikační činnosti 24
Peněžnictví a pojišťovnictví 144
Činnosti v oblasti nemovitostí 34
Profesní, vědecké a technické činnosti 154
Administrativní a podpůrné činnosti 14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 24
Vzdělávání 34
Zdravotní a sociální péče -4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 44
Ostatní činnosti 204
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 104
podle právní formy Státní organizace 34
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti 224
Družstevní organizace 14
Finanční podniky -4
Živnostníci 1644
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 214
Zemědělští podnikatelé 504
Ostatní právní formy 134
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 15
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 1 3544
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 26
Dokončené byty v rodinných domech 26
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 136
muži 56
ženy 86
Zemřelí celkem 126
muži 66
ženy 66
Přirozený přírůstek celkem 16
muži -16
ženy 26
Přistěhovalí celkem 386
muži 146
ženy 246
Vystěhovalí celkem 186
muži 86
ženy 106
Saldo migrace celkem 206
muži 66
ženy 146
Přírůstek/úbytek celkem 216
muži 56
ženy 166
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 4354
muži 7174
ženy 7184
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2084
muži 1054
ženy 1034
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1 0084
muži 5284
ženy 4804
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 2194
muži 844
ženy 1354
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 415
muži2 717
ženy2 698
Průměrný věk 40,64
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -7
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -8
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 25
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 21.12.2014 02:06