Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Lanškroun
  Údaj
Kód obce 580 511
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 065,64
Orná půda (ha) 1 116,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 95,34
Ovocné sady (ha) 3,34
Trvalé trávní porosty (ha) 197,64
Zemědělská půda (ha) 1 412,34
Lesní půda (ha) 238,44
Vodní plochy (ha) 69,84
Zastavěné plochy (ha) 84,24
Ostatní plochy (ha) 261,04
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 1624
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 374
Průmysl celkem 3684
Stavebnictví 1784
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5314
Doprava a skladování 344
Ubytování, stravování a pohostinství 1014
Informační a komunikační činnosti 374
Peněžnictví a pojišťovnictví 1504
Činnosti v oblasti nemovitostí 634
Profesní, vědecké a technické činnosti 2074
Administrativní a podpůrné činnosti 224
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 54
Vzdělávání 334
Zdravotní a sociální péče 424
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 584
Ostatní činnosti 2094
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 874
podle právní formy Státní organizace 214
Akciové společnosti 114
Obchodní společnosti 2614
Družstevní organizace 24
Finanční podniky -4
Živnostníci 1 4254
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 2444
Zemědělští podnikatelé 64
Ostatní právní formy 1924
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina 15
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 15
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 15
Kulturní zařízení ostatní 45
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 25
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 45
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 0664
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 24
Počet částí obce 44
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 156
Dokončené byty v rodinných domech 136
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 836
muži 406
ženy 436
Zemřelí celkem 1126
muži 486
ženy 646
Přirozený přírůstek celkem -296
muži -86
ženy -216
Přistěhovalí celkem 2006
muži 906
ženy 1106
Vystěhovalí celkem 1986
muži 936
ženy 1056
Saldo migrace celkem 26
muži -36
ženy 56
Přírůstek/úbytek celkem -276
muži -116
ženy -166
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 10 0974
muži 4 8044
ženy 5 2934
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 4604
muži 7114
ženy 7494
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 6 7504
muži 3 3154
ženy 3 4354
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 8874
muži 7784
ženy 1 1094
Střední stav obyvatel k 1.7.2 10 101
muži2 4 809
ženy2 5 292
Průměrný věk 42,34
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 17
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 38
Sport Koupaliště a bazény 25
- z toho kryté bazény 15
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 55
Tělocvičny (vč. školních) 75
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené 15
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 75
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 64
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 84
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 94
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 84
Ostatní samostatná zařízení 64
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 24
Zařízení lékárenské péče 44
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 27.02.2015 17:48