Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Lanškroun
  Údaj
Kód obce 580 511
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 065,64
Orná půda (ha) 1 116,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 95,34
Ovocné sady (ha) 3,34
Trvalé trávní porosty (ha) 197,64
Zemědělská půda (ha) 1 412,34
Lesní půda (ha) 238,44
Vodní plochy (ha) 69,84
Zastavěné plochy (ha) 84,24
Ostatní plochy (ha) 261,04
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 1565
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 405
Průmysl celkem 3615
Stavebnictví 1815
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5435
Doprava a skladování 325
Ubytování, stravování a pohostinství 1005
Informační a komunikační činnosti 375
Peněžnictví a pojišťovnictví 1355
Činnosti v oblasti nemovitostí 635
Profesní, vědecké a technické činnosti 2075
Administrativní a podpůrné činnosti 215
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 55
Vzdělávání 315
Zdravotní a sociální péče 395
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 605
Ostatní činnosti 2155
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 865
podle právní formy Státní organizace 215
Akciové společnosti 115
Obchodní společnosti 2675
Družstevní organizace 25
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 4905
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 1945
Zemědělští podnikatelé 85
Ostatní právní formy 1635
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 16
Stálá kina 16
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 16
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 16
Kulturní zařízení ostatní 46
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 26
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 46
Hřbitov 16
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 0664
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 24
Počet částí obce 44
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 157
Dokončené byty v rodinných domech 137
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 898
muži 468
ženy 438
Zemřelí celkem 898
muži 487
ženy 647
Přirozený přírůstek celkem -8
muži 68
ženy -68
Přistěhovalí celkem 1798
muži 838
ženy 968
Vystěhovalí celkem 1938
muži 918
ženy 1028
Saldo migrace celkem -148
muži -88
ženy -68
Přírůstek/úbytek celkem -148
muži -28
ženy -128
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 10 0835
muži 4 8025
ženy 5 2815
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 4705
muži 7165
ženy 7545
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 6 6585
muži 3 2595
ženy 3 3995
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 9555
muži 8275
ženy 1 1285
Střední stav obyvatel k 1.7.2 10 101
muži2 4 809
ženy2 5 292
Průměrný věk 42,75
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 19
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 310
Sport Koupaliště a bazény 26
- z toho kryté bazény 16
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 56
Tělocvičny (vč. školních) 76
Stadiony otevřené 16
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené 16
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 76
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 64
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 84
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 94
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 84
Ostatní samostatná zařízení 64
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 24
Zařízení lékárenské péče 44
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 02.09.2015 12:30