Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Lanškroun
  Údaj
Kód obce 580 511
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 0654
Orná půda (ha) 1 1555
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 925
Ovocné sady (ha) 35
Trvalé trávní porosty (ha) 1825
Zemědělská půda (ha) 1 4325
Lesní půda (ha) 2345
Vodní plochy (ha) 685
Zastavěné plochy (ha) 855
Ostatní plochy (ha) 2475
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 2 1626
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 376
Průmysl celkem 3686
Stavebnictví 1786
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5316
Doprava a skladování 346
Ubytování, stravování a pohostinství 1016
Informační a komunikační činnosti 376
Peněžnictví a pojišťovnictví 1506
Činnosti v oblasti nemovitostí 636
Profesní, vědecké a technické činnosti 2076
Administrativní a podpůrné činnosti 226
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 56
Vzdělávání 336
Zdravotní a sociální péče 426
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 586
Ostatní činnosti 2096
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 876
podle právní formy Státní organizace 215
Akciové společnosti 116
Obchodní společnosti 2495
Družstevní organizace 25
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 4256
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 2446
Zemědělští podnikatelé 145
Ostatní právní formy 2205
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 17
Stálá kina 17
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 17
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 17
Kulturní zařízení ostatní 47
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 27
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 47
Hřbitov 17
Krematorium .
Smuteční síň 17
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 0655
Počet katastrů 26
Počet územně technických jednotek 26
Počet částí obce 46
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 128
Dokončené byty v rodinných domech 98
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 928
muži 458
ženy 478
Zemřelí celkem 858
muži 428
ženy 438
Přirozený přírůstek celkem 78
muži 38
ženy 48
Přistěhovalí celkem 1778
muži 868
ženy 918
Vystěhovalí celkem 1778
muži 898
ženy 888
Saldo migrace celkem -8
muži -38
ženy 38
Přírůstek/úbytek celkem 78
muži -8
ženy 78
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 4 8155
ženy 5 3095
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 4415
muži 6995
ženy 7425
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 3 3755
ženy 3 4755
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 8335
muži 7415
ženy 1 0925
Střední stav obyvatel k 1.7.2 10 121
muži2 4 827
ženy2 5 294
Průměrný věk 42,15
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 4
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 1
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 19
z toho Domovy pro seniory 15
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou 310
Sport Koupaliště a bazény 27
- z toho kryté bazény 17
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 57
Tělocvičny (vč. školních) 77
Stadiony otevřené 17
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené 17
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 77
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 55
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 25
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 25
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 85
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty 95
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 85
Ostatní samostatná zařízení 65
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 25
Zařízení lékárenské péče 45
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 15
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 25.04.2014 06:06