Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Mikulov
  Údaj
Kód obce 567 701
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 3194
Orná půda (ha) 15
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 45
Ovocné sady (ha) -5
Trvalé trávní porosty (ha) 455
Zemědělská půda (ha) 505
Lesní půda (ha) 2255
Vodní plochy (ha) 15
Zastavěné plochy (ha) 45
Ostatní plochy (ha) 395
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 736
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 56
Průmysl celkem 66
Stavebnictví 86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 106
Doprava a skladování 26
Ubytování, stravování a pohostinství 76
Informační a komunikační činnosti 26
Peněžnictví a pojišťovnictví 56
Činnosti v oblasti nemovitostí 66
Profesní, vědecké a technické činnosti 116
Administrativní a podpůrné činnosti -6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 26
Vzdělávání -6
Zdravotní a sociální péče -6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 16
Ostatní činnosti 86
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno -6
podle právní formy Státní organizace -5
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 135
Družstevní organizace -5
Finanční podniky -5
Živnostníci 426
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 106
Zemědělští podnikatelé 15
Ostatní právní formy 85
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 17
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 17
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3195
Počet katastrů 16
Počet územně technických jednotek 16
Počet částí obce 16
Bytová výstavba Dokončené byty celkem -8
Dokončené byty v rodinných domech -8
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 28
muži 28
ženy -8
Zemřelí celkem 38
muži -8
ženy 38
Přirozený přírůstek celkem -18
muži 28
ženy -38
Přistěhovalí celkem 128
muži 78
ženy 58
Vystěhovalí celkem 118
muži 48
ženy 78
Saldo migrace celkem 18
muži 38
ženy -28
Přírůstek/úbytek celkem -8
muži 58
ženy -58
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 1245
ženy 1105
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 505
muži 335
ženy 175
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 715
ženy 785
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 355
muži 205
ženy 155
Střední stav obyvatel k 1.7.2 227
muži2 116
ženy2 111
Průměrný věk 39,85
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 17
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -5
Ostatní samostatná zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -5
Zařízení lékárenské péče -5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -5
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 24.04.2014 23:16