Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Mikulov
  Údaj
Kód obce 567 701
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 319,14
Orná půda (ha) 0,94
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 4,04
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 45,04
Zemědělská půda (ha) 49,94
Lesní půda (ha) 225,24
Vodní plochy (ha) 0,94
Zastavěné plochy (ha) 3,84
Ostatní plochy (ha) 39,24
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 734
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 54
Průmysl celkem 64
Stavebnictví 84
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 104
Doprava a skladování 24
Ubytování, stravování a pohostinství 74
Informační a komunikační činnosti 24
Peněžnictví a pojišťovnictví 54
Činnosti v oblasti nemovitostí 64
Profesní, vědecké a technické činnosti 114
Administrativní a podpůrné činnosti -4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 24
Vzdělávání -4
Zdravotní a sociální péče -4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 14
Ostatní činnosti 84
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno -4
podle právní formy Státní organizace -4
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti 124
Družstevní organizace -4
Finanční podniky -4
Živnostníci 424
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 104
Zemědělští podnikatelé 14
Ostatní právní formy 84
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3194
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem -6
Dokončené byty v rodinných domech -6
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 16
muži -6
ženy 16
Zemřelí celkem 16
muži 16
ženy -6
Přirozený přírůstek celkem -6
muži -16
ženy 16
Přistěhovalí celkem 116
muži 56
ženy 66
Vystěhovalí celkem 146
muži 96
ženy 56
Saldo migrace celkem -36
muži -46
ženy 16
Přírůstek/úbytek celkem -36
muži -56
ženy 26
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2314
muži 1194
ženy 1124
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 434
muži 284
ženy 154
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1504
muži 714
ženy 794
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 384
muži 204
ženy 184
Střední stav obyvatel k 1.7.2 240
muži2 125
ženy2 115
Průměrný věk 40,74
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -7
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -8
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 15
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 05.03.2015 05:04