Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Libořice
  Údaj
Kód obce 563 561
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 597
Orná půda (ha) 82
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 14
Ovocné sady (ha) -
Trvalé trávní porosty (ha) 176
Zemědělská půda (ha) 272
Lesní půda (ha) 278
Vodní plochy (ha) 3
Zastavěné plochy (ha) 8
Ostatní plochy (ha) 37
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 139
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 13
Průmysl celkem 29
Stavebnictví 15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 19
Doprava a skladování 6
Ubytování, stravování a pohostinství 10
Informační a komunikační činnosti -
Peněžnictví a pojišťovnictví 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 7
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Administrativní a podpůrné činnosti 4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2
Vzdělávání 1
Zdravotní a sociální péče 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3
Ostatní činnosti 11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 6
podle právní formy Státní organizace -
Akciové společnosti -
Obchodní společnosti 9
Družstevní organizace -
Finanční podniky -
Živnostníci 105
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 6
Zemědělští podnikatelé 3
Ostatní právní formy 14
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 597
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce 1
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 5
Dokončené byty v rodinných domech 5
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1
muži 1
ženy -
Zemřelí celkem 6
muži 4
ženy 2
Přirozený přírůstek celkem -5
muži -3
ženy -2
Přistěhovalí celkem 12
muži 7
ženy 5
Vystěhovalí celkem 14
muži 5
ženy 9
Saldo migrace celkem -2
muži 2
ženy -4
Přírůstek/úbytek celkem -7
muži -1
ženy -6
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 273
ženy 281
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 68
muži 32
ženy 36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 203
ženy 183
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 100
muži 38
ženy 62
Střední stav obyvatel k 1.7.2 559
muži2 271
ženy2 288
Průměrný věk 42,0
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -
z toho Domovy pro seniory -
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
Azylové domy -
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
Sociální poradny -
Domy s pečovatelskou službou 1
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Tělocvičny (vč. školních) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 3
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Samostatná ordinace lékaře specialisty -
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -
Ostatní samostatná zařízení -
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -
Zařízení lékárenské péče -
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice -
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 23.04.2014 14:00