Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Držkov
  Údaj
Kód obce 563 561
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 5974
Orná půda (ha) 825
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 145
Ovocné sady (ha) -5
Trvalé trávní porosty (ha) 1765
Zemědělská půda (ha) 2725
Lesní půda (ha) 2785
Vodní plochy (ha) 35
Zastavěné plochy (ha) 85
Ostatní plochy (ha) 375
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1396
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 136
Průmysl celkem 296
Stavebnictví 156
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 196
Doprava a skladování 66
Ubytování, stravování a pohostinství 106
Informační a komunikační činnosti -6
Peněžnictví a pojišťovnictví 46
Činnosti v oblasti nemovitostí 76
Profesní, vědecké a technické činnosti 66
Administrativní a podpůrné činnosti 46
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 26
Vzdělávání 16
Zdravotní a sociální péče 36
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 36
Ostatní činnosti 116
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 66
podle právní formy Státní organizace -5
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 95
Družstevní organizace -5
Finanční podniky -5
Živnostníci 1056
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 66
Zemědělští podnikatelé 35
Ostatní právní formy 145
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 17
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 17
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 17
Hřbitov 17
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 5975
Počet katastrů 16
Počet územně technických jednotek 16
Počet částí obce 16
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 58
Dokončené byty v rodinných domech 58
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 18
muži 18
ženy -8
Zemřelí celkem 68
muži 48
ženy 28
Přirozený přírůstek celkem -58
muži -38
ženy -28
Přistěhovalí celkem 128
muži 78
ženy 58
Vystěhovalí celkem 148
muži 58
ženy 98
Saldo migrace celkem -28
muži 28
ženy -48
Přírůstek/úbytek celkem -78
muži -18
ženy -68
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 2735
ženy 2815
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 685
muži 325
ženy 365
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 2035
ženy 1835
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1005
muži 385
ženy 625
Střední stav obyvatel k 1.7.2 559
muži2 271
ženy2 288
Průměrný věk 42,05
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou 110
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 17
Tělocvičny (vč. školních) 17
Stadiony otevřené 17
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 37
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 15
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -5
Ostatní samostatná zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -5
Zařízení lékárenské péče -5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -5
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 24.04.2014 09:34