Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Držkov
  Údaj
Kód obce 563 561
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 596,74
Orná půda (ha) 82,24
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 14,04
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 175,64
Zemědělská půda (ha) 271,84
Lesní půda (ha) 277,74
Vodní plochy (ha) 3,04
Zastavěné plochy (ha) 7,64
Ostatní plochy (ha) 36,64
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1394
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 134
Průmysl celkem 294
Stavebnictví 154
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 194
Doprava a skladování 64
Ubytování, stravování a pohostinství 104
Informační a komunikační činnosti -4
Peněžnictví a pojišťovnictví 44
Činnosti v oblasti nemovitostí 74
Profesní, vědecké a technické činnosti 64
Administrativní a podpůrné činnosti 44
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 24
Vzdělávání 14
Zdravotní a sociální péče 34
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 34
Ostatní činnosti 114
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 64
podle právní formy Státní organizace -4
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti 114
Družstevní organizace -4
Finanční podniky -4
Živnostníci 1054
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 64
Zemědělští podnikatelé 34
Ostatní právní formy 144
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 15
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 5974
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 16
Dokončené byty v rodinných domech 16
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 66
muži 26
ženy 46
Zemřelí celkem 96
muži 56
ženy 46
Přirozený přírůstek celkem -36
muži -36
ženy -6
Přistěhovalí celkem 156
muži 76
ženy 86
Vystěhovalí celkem 116
muži 36
ženy 86
Saldo migrace celkem 46
muži 46
ženy -6
Přírůstek/úbytek celkem 16
muži 16
ženy -6
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 5554
muži 2744
ženy 2814
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 724
muži 334
ženy 394
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 3824
muži 2054
ženy 1774
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1014
muži 364
ženy 654
Střední stav obyvatel k 1.7.2 554
muži2 273
ženy2 281
Průměrný věk 42,04
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -7
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 18
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 15
Tělocvičny (vč. školních) 15
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 35
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 14
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 02.03.2015 17:30