Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Nýřany
  Údaj
Kód obce 559 300
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 2794
Orná půda (ha) 1 0745
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 865
Ovocné sady (ha) 95
Trvalé trávní porosty (ha) 675
Zemědělská půda (ha) 1 2365
Lesní půda (ha) 6755
Vodní plochy (ha) 125
Zastavěné plochy (ha) 815
Ostatní plochy (ha) 2745
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1 3566
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 316
Průmysl celkem 1916
Stavebnictví 2156
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3116
Doprava a skladování 546
Ubytování, stravování a pohostinství 836
Informační a komunikační činnosti 136
Peněžnictví a pojišťovnictví 596
Činnosti v oblasti nemovitostí 626
Profesní, vědecké a technické činnosti 966
Administrativní a podpůrné činnosti 126
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 36
Vzdělávání 96
Zdravotní a sociální péče 306
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 216
Ostatní činnosti 1086
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 586
podle právní formy Státní organizace 35
Akciové společnosti 26
Obchodní společnosti 1065
Družstevní organizace 35
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 0216
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 1156
Zemědělští podnikatelé 75
Ostatní právní formy 1165
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 17
Stálá kina 18
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 17
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 17
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 17
Hřbitov 17
Krematorium .
Smuteční síň 17
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 2795
Počet katastrů 36
Počet územně technických jednotek 36
Počet částí obce 36
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 149
Dokončené byty v rodinných domech 129
Dokončené byty v bytových domech -9
Obyvatelstvo Živě narození celkem 599
muži 249
ženy 359
Zemřelí celkem 669
muži 389
ženy 289
Přirozený přírůstek celkem -79
muži -149
ženy 79
Přistěhovalí celkem 1799
muži 979
ženy 829
Vystěhovalí celkem 1679
muži 779
ženy 909
Saldo migrace celkem 129
muži 209
ženy -89
Přírůstek/úbytek celkem 59
muži 69
ženy -19
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 3 4825
ženy 3 6445
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 1185
muži 5775
ženy 5415
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 2 4305
ženy 2 4495
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 1295
muži 4755
ženy 6545
Střední stav obyvatel k 1.7.2 7 117
muži2 3 475
ženy2 3 642
Průměrný věk 40,15
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -10
z toho Domovy pro seniory -5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou 211
Sport Koupaliště a bazény 17
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 57
Tělocvičny (vč. školních) 27
Stadiony otevřené 57
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 37
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení 15
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 45
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 25
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 55
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty 75
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 45
Ostatní samostatná zařízení 45
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 25
Zařízení lékárenské péče 35
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -5
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: 31.12.2002
období: rok 2012
10 období: 31.12.2011
11 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 21.04.2014 06:55