Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Lupenice
  Údaj
Kód obce 559 300
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 278
Orná půda (ha) 1 074
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 85
Ovocné sady (ha) 9
Trvalé trávní porosty (ha) 67
Zemědělská půda (ha) 1 235
Lesní půda (ha) 675
Vodní plochy (ha) 12
Zastavěné plochy (ha) 75
Ostatní plochy (ha) 282
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1 356
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 31
Průmysl celkem 191
Stavebnictví 215
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 311
Doprava a skladování 54
Ubytování, stravování a pohostinství 83
Informační a komunikační činnosti 13
Peněžnictví a pojišťovnictví 59
Činnosti v oblasti nemovitostí 62
Profesní, vědecké a technické činnosti 96
Administrativní a podpůrné činnosti 12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3
Vzdělávání 9
Zdravotní a sociální péče 30
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 21
Ostatní činnosti 108
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 58
podle právní formy Státní organizace 2
Akciové společnosti 2
Obchodní společnosti 108
Družstevní organizace 3
Finanční podniky -
Živnostníci 1 021
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 115
Zemědělští podnikatelé 7
Ostatní právní formy 98
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium .
Smuteční síň 1
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 278
Počet katastrů 3
Počet územně technických jednotek 3
Počet částí obce 3
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 10
Dokončené byty v rodinných domech 9
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 65
muži 36
ženy 29
Zemřelí celkem 54
muži 34
ženy 20
Přirozený přírůstek celkem 11
muži 2
ženy 9
Přistěhovalí celkem 142
muži 68
ženy 74
Vystěhovalí celkem 167
muži 76
ženy 91
Saldo migrace celkem -25
muži -8
ženy -17
Přírůstek/úbytek celkem -14
muži -6
ženy -8
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 7 112
muži 3 476
ženy 3 636
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 114
muži 576
ženy 538
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 4 821
muži 2 408
ženy 2 413
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 177
muži 492
ženy 685
Střední stav obyvatel k 1.7.2 7 117
muži2 3 475
ženy2 3 642
Průměrný věk 40,6
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -
z toho Domovy pro seniory -
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
Azylové domy -
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
Sociální poradny -
Domy s pečovatelskou službou 2
Sport Koupaliště a bazény 1
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 5
Tělocvičny (vč. školních) 2
Stadiony otevřené 5
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 3
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 5
Ostatní samostatná zařízení 2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 2
Zařízení lékárenské péče 3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice -
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 21.08.2014 04:21