Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Nýřany
  Údaj
Kód obce 559 300
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 278,44
Orná půda (ha) 1 074,04
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 84,74
Ovocné sady (ha) 8,74
Trvalé trávní porosty (ha) 67,34
Zemědělská půda (ha) 1 234,74
Lesní půda (ha) 674,94
Vodní plochy (ha) 12,34
Zastavěné plochy (ha) 74,94
Ostatní plochy (ha) 281,64
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1 3535
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 355
Průmysl celkem 1945
Stavebnictví 2145
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3105
Doprava a skladování 535
Ubytování, stravování a pohostinství 795
Informační a komunikační činnosti 135
Peněžnictví a pojišťovnictví 545
Činnosti v oblasti nemovitostí 625
Profesní, vědecké a technické činnosti 945
Administrativní a podpůrné činnosti 155
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 35
Vzdělávání 85
Zdravotní a sociální péče 305
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 215
Ostatní činnosti 1075
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 615
podle právní formy Státní organizace 25
Akciové společnosti 25
Obchodní společnosti 1085
Družstevní organizace 35
Finanční podniky -5
Živnostníci 1 0455
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 1025
Zemědělští podnikatelé 85
Ostatní právní formy 835
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 16
Stálá kina 17
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 16
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 16
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 16
Hřbitov 16
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 2784
Počet katastrů 34
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 34
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 108
Dokončené byty v rodinných domech 98
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 699
muži 369
ženy 339
Zemřelí celkem 659
muži 348
ženy 208
Přirozený přírůstek celkem 49
muži 39
ženy 19
Přistěhovalí celkem 1529
muži 719
ženy 819
Vystěhovalí celkem 1679
muži 849
ženy 839
Saldo migrace celkem -159
muži -139
ženy -29
Přírůstek/úbytek celkem -119
muži -109
ženy -19
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 7 1015
muži 3 4665
ženy 3 6355
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 1245
muži 5745
ženy 5505
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 4 7655
muži 2 3865
ženy 2 3795
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 2125
muži 5065
ženy 7065
Střední stav obyvatel k 1.7.2 7 121
muži2 3 483
ženy2 3 638
Průměrný věk 40,95
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -10
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 211
Sport Koupaliště a bazény 16
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 56
Tělocvičny (vč. školních) 26
Stadiony otevřené 56
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 36
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 24
Zařízení lékárenské péče 34
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: 31.12.2002
období: rok 2013
období: rok 2014
10 období: 31.12.2011
11 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 31.08.2015 17:17