Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Nýřany
  Údaj
Kód obce 559 300
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 278,44
Orná půda (ha) 1 074,04
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 84,74
Ovocné sady (ha) 8,74
Trvalé trávní porosty (ha) 67,34
Zemědělská půda (ha) 1 234,74
Lesní půda (ha) 674,94
Vodní plochy (ha) 12,34
Zastavěné plochy (ha) 74,94
Ostatní plochy (ha) 281,64
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1 3564
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 314
Průmysl celkem 1914
Stavebnictví 2154
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3114
Doprava a skladování 544
Ubytování, stravování a pohostinství 834
Informační a komunikační činnosti 134
Peněžnictví a pojišťovnictví 594
Činnosti v oblasti nemovitostí 624
Profesní, vědecké a technické činnosti 964
Administrativní a podpůrné činnosti 124
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 34
Vzdělávání 94
Zdravotní a sociální péče 304
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 214
Ostatní činnosti 1084
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 584
podle právní formy Státní organizace 24
Akciové společnosti 24
Obchodní společnosti 1084
Družstevní organizace 34
Finanční podniky -4
Živnostníci 1 0214
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 1154
Zemědělští podnikatelé 74
Ostatní právní formy 984
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina 16
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 15
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 15
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 2784
Počet katastrů 34
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 34
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 107
Dokončené byty v rodinných domech 97
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 657
muži 367
ženy 297
Zemřelí celkem 547
muži 347
ženy 207
Přirozený přírůstek celkem 117
muži 27
ženy 97
Přistěhovalí celkem 1427
muži 687
ženy 747
Vystěhovalí celkem 1677
muži 767
ženy 917
Saldo migrace celkem -257
muži -87
ženy -177
Přírůstek/úbytek celkem -147
muži -67
ženy -87
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 7 1124
muži 3 4764
ženy 3 6364
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 1144
muži 5764
ženy 5384
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 4 8214
muži 2 4084
ženy 2 4134
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 1774
muži 4924
ženy 6854
Střední stav obyvatel k 1.7.2 7 121
muži2 3 483
ženy2 3 638
Průměrný věk 40,64
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -8
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 29
Sport Koupaliště a bazény 15
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 55
Tělocvičny (vč. školních) 25
Stadiony otevřené 55
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 35
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 24
Zařízení lékárenské péče 34
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: 31.12.2002
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 07.03.2015 05:20