Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Plzeň
  Údaj
Kód obce 554 791
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 13 767,04
Orná půda (ha) 4 289,34
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 973,74
Ovocné sady (ha) 47,64
Trvalé trávní porosty (ha) 649,24
Zemědělská půda (ha) 5 959,84
Lesní půda (ha) 2 581,14
Vodní plochy (ha) 436,94
Zastavěné plochy (ha) 1 004,54
Ostatní plochy (ha) 3 784,64
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 49 3474
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 8614
Průmysl celkem 5 2874
Stavebnictví 4 9754
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 11 9844
Doprava a skladování 1 1624
Ubytování, stravování a pohostinství 2 4334
Informační a komunikační činnosti 8854
Peněžnictví a pojišťovnictví 2 2834
Činnosti v oblasti nemovitostí 3 1524
Profesní, vědecké a technické činnosti 6 4434
Administrativní a podpůrné činnosti 1 2264
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 364
Vzdělávání 8694
Zdravotní a sociální péče 7734
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 3814
Ostatní činnosti 3 7174
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 14
Nezjištěno 1 8794
podle právní formy Státní organizace 1404
Akciové společnosti 4534
Obchodní společnosti 7 7634
Družstevní organizace 1794
Finanční podniky -4
Živnostníci 29 9674
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 4 7964
Zemědělští podnikatelé 1374
Ostatní právní formy 5 9124
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 425
Stálá kina 65
Multikino 15
Divadlo 105
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 65
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 255
Kulturní zařízení ostatní 65
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 65
Zoologická zahrada 15
Sakrální stavba 255
Hřbitov 115
Krematorium 15
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 13 7674
Počet katastrů 234
Počet územně technických jednotek 274
Počet částí obce 254
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 4936
Dokončené byty v rodinných domech 1876
Dokončené byty v bytových domech 2676
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1 6686
muži 8346
ženy 8346
Zemřelí celkem 1 7686
muži 8716
ženy 8976
Přirozený přírůstek celkem -1006
muži -376
ženy -636
Přistěhovalí celkem 3 9676
muži 1 9926
ženy 1 9756
Vystěhovalí celkem 3 3056
muži 1 6356
ženy 1 6706
Saldo migrace celkem 6626
muži 3576
ženy 3056
Přírůstek/úbytek celkem 5626
muži 3206
ženy 2426
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 168 0344
muži 81 6244
ženy 86 4104
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 23 2034
muži 11 8194
ženy 11 3844
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 111 9474
muži 56 1734
ženy 55 7744
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 32 8844
muži 13 6324
ženy 19 2524
Střední stav obyvatel k 1.7.2 167 701
muži2 81 449
ženy2 86 252
Průměrný věk 42,84
Školství3 Mateřská škola 53
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 5
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 30
Střední školy obory gymnázií 6
obory středních odborných škol a praktických škol 16
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 10
obory nástavbového studia 9
Základní umělecká škola 7
Konzervatoře 1
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 3
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 597
z toho Domovy pro seniory 54
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 14
Azylové domy 44
Chráněné bydlení 14
Denní stacionáře 44
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 54
Sociální poradny 194
Domy s pečovatelskou službou 128
Sport Koupaliště a bazény 175
- z toho kryté bazény 45
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 255
Tělocvičny (vč. školních) 405
Stadiony otevřené 55
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené 25
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 75
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení 54
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení 74
Ambulantní zařízení 104
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice 44
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 14
Ostatní lůžková zařízení 104
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 764
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 34
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 294
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1354
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 24
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 254
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 74
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1904
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 314
Ostatní samostatná zařízení 774
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 94
Zařízení lékárenské péče 684
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 14
Jesle 24
Další dětská zařízení 24
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc 14
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 54
Okresní zdravotní ústav 14
Transfuzní stanice 24
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 06.03.2015 03:24