Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Plzeň
  Údaj
Kód obce 554 791
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 13 7674
Orná půda (ha) 4 3015
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 9745
Ovocné sady (ha) 485
Trvalé trávní porosty (ha) 6505
Zemědělská půda (ha) 5 9735
Lesní půda (ha) 2 5835
Vodní plochy (ha) 4375
Zastavěné plochy (ha) 1 0005
Ostatní plochy (ha) 3 7745
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 49 3476
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 8616
Průmysl celkem 5 2876
Stavebnictví 4 9756
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 11 9846
Doprava a skladování 1 1626
Ubytování, stravování a pohostinství 2 4336
Informační a komunikační činnosti 8856
Peněžnictví a pojišťovnictví 2 2836
Činnosti v oblasti nemovitostí 3 1526
Profesní, vědecké a technické činnosti 6 4436
Administrativní a podpůrné činnosti 1 2266
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 366
Vzdělávání 8696
Zdravotní a sociální péče 7736
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 3816
Ostatní činnosti 3 7176
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 16
Nezjištěno 1 8796
podle právní formy Státní organizace 1405
Akciové společnosti 4536
Obchodní společnosti 7 5645
Družstevní organizace 1875
Finanční podniky -5
Živnostníci 29 9676
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 4 7966
Zemědělští podnikatelé 1525
Ostatní právní formy 10 8855
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 427
Stálá kina 67
Multikino 17
Divadlo 107
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 67
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 257
Kulturní zařízení ostatní 67
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 67
Zoologická zahrada 17
Sakrální stavba 257
Hřbitov 117
Krematorium 17
Smuteční síň 17
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 13 7675
Počet katastrů 236
Počet územně technických jednotek 276
Počet částí obce 256
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 4028
Dokončené byty v rodinných domech 1368
Dokončené byty v bytových domech 2228
Obyvatelstvo Živě narození celkem 1 7128
muži 8768
ženy 8368
Zemřelí celkem 1 7558
muži 8668
ženy 8898
Přirozený přírůstek celkem -438
muži 108
ženy -538
Přistěhovalí celkem 3 4598
muži 1 7188
ženy 1 7418
Vystěhovalí celkem 3 2468
muži 1 6768
ženy 1 5708
Saldo migrace celkem 2138
muži 428
ženy 1718
Přírůstek/úbytek celkem 1708
muži 528
ženy 1188
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 81 3045
ženy 86 1685
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 22 6495
muži 11 5415
ženy 11 1085
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 56 4435
ženy 56 2635
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 32 1175
muži 13 3205
ženy 18 7975
Střední stav obyvatel k 1.7.2 167 525
muži2 81 362
ženy2 86 163
Průměrný věk 42,75
Školství3 Mateřská škola 50
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 4
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 30
Střední školy obory gymnázií 6
obory středních odborných škol a praktických škol 19
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 9
obory nástavbového studia 10
Základní umělecká škola 7
Konzervatoře 1
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 3
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 599
z toho Domovy pro seniory 55
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 15
Azylové domy 45
Chráněné bydlení 15
Denní stacionáře 45
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 55
Sociální poradny 195
Domy s pečovatelskou službou 1210
Sport Koupaliště a bazény 177
- z toho kryté bazény 47
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 257
Tělocvičny (vč. školních) 407
Stadiony otevřené 57
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené 27
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 77
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení 55
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení 65
Ambulantní zařízení 105
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice 45
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 15
Ostatní lůžková zařízení 105
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 755
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 35
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 295
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1365
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 25
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 265
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 65
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1945
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 245
Ostatní samostatná zařízení 745
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 85
Zařízení lékárenské péče 625
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 25
Jesle 25
Další dětská zařízení 15
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc 15
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 55
Okresní zdravotní ústav 15
Transfuzní stanice 25
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 24.04.2014 10:31