Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Horní Suchá
  Údaj
Kód obce 552 739
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 979,54
Orná půda (ha) 302,74
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 100,44
Ovocné sady (ha) 0,34
Trvalé trávní porosty (ha) 21,74
Zemědělská půda (ha) 425,24
Lesní půda (ha) 246,74
Vodní plochy (ha) 26,64
Zastavěné plochy (ha) 49,64
Ostatní plochy (ha) 231,44
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 7044
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 184
Průmysl celkem 924
Stavebnictví 894
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1844
Doprava a skladování 194
Ubytování, stravování a pohostinství 344
Informační a komunikační činnosti 54
Peněžnictví a pojišťovnictví 584
Činnosti v oblasti nemovitostí 14
Profesní, vědecké a technické činnosti 914
Administrativní a podpůrné činnosti 144
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 24
Vzdělávání 104
Zdravotní a sociální péče 124
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 134
Ostatní činnosti 434
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 194
podle právní formy Státní organizace 24
Akciové společnosti 14
Obchodní společnosti 784
Družstevní organizace -4
Finanční podniky -4
Živnostníci 5124
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 714
Zemědělští podnikatelé 54
Ostatní právní formy 354
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 25
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 35
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 9804
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 86
Dokončené byty v rodinných domech 86
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 476
muži 216
ženy 266
Zemřelí celkem 786
muži 366
ženy 426
Přirozený přírůstek celkem -316
muži -156
ženy -166
Přistěhovalí celkem 2046
muži 1056
ženy 996
Vystěhovalí celkem 1646
muži 786
ženy 866
Saldo migrace celkem 406
muži 276
ženy 136
Přírůstek/úbytek celkem 96
muži 126
ženy -36
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 4 5854
muži 2 3124
ženy 2 2734
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 7374
muži 3804
ženy 3574
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 3 1534
muži 1 6394
ženy 1 5144
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 6954
muži 2934
ženy 4024
Střední stav obyvatel k 1.7.2 4 604
muži2 2 319
ženy2 2 285
Průměrný věk 40,64
Školství3 Mateřská škola 2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 17
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou 28
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 25
Tělocvičny (vč. školních) 25
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 45
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení 24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče 14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 04.03.2015 16:13