Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Písek
  Údaj
Kód obce 549 240
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 6 323,04
Orná půda (ha) 1 523,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 168,14
Ovocné sady (ha) 18,34
Trvalé trávní porosty (ha) 496,84
Zemědělská půda (ha) 2 206,34
Lesní půda (ha) 2 982,44
Vodní plochy (ha) 178,94
Zastavěné plochy (ha) 235,04
Ostatní plochy (ha) 720,34
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 7 4675
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 1785
Průmysl celkem 7525
Stavebnictví 7975
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 4815
Doprava a skladování 1795
Ubytování, stravování a pohostinství 3905
Informační a komunikační činnosti 1025
Peněžnictví a pojišťovnictví 4685
Činnosti v oblasti nemovitostí 5695
Profesní, vědecké a technické činnosti 9855
Administrativní a podpůrné činnosti 1295
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 155
Vzdělávání 1765
Zdravotní a sociální péče 1165
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2495
Ostatní činnosti 6435
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 2385
podle právní formy Státní organizace 235
Akciové společnosti 385
Obchodní společnosti 6435
Družstevní organizace 185
Finanční podniky -5
Živnostníci 5 1445
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 7175
Zemědělští podnikatelé 475
Ostatní právní formy 8375
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 66
Stálá kina 26
Multikino .
Divadlo 26
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 36
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 96
Kulturní zařízení ostatní 76
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 16
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 36
Hřbitov 36
Krematorium .
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 6 3234
Počet katastrů 54
Počet územně technických jednotek 54
Počet částí obce 94
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 207
Dokončené byty v rodinných domech 147
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 2878
muži 1568
ženy 1318
Zemřelí celkem 2938
muži 1557
ženy 1797
Přirozený přírůstek celkem -68
muži 168
ženy -228
Přistěhovalí celkem 7148
muži 3368
ženy 3788
Vystěhovalí celkem 6048
muži 2908
ženy 3148
Saldo migrace celkem 1108
muži 468
ženy 648
Přírůstek/úbytek celkem 1048
muži 628
ženy 428
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 29 8245
muži 14 2735
ženy 15 5515
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 4 5275
muži 2 3235
ženy 2 2045
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 19 6265
muži 9 6135
ženy 10 0135
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5 6715
muži 2 3375
ženy 3 3345
Střední stav obyvatel k 1.7.2 29 708
muži2 14 226
ženy2 15 482
Průměrný věk 42,35
Školství3 Mateřská škola 6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 7
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 2
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 4
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 179
z toho Domovy pro seniory 34
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 14
Azylové domy -4
Chráněné bydlení 14
Denní stacionáře 24
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 44
Domy s pečovatelskou službou 410
Sport Koupaliště a bazény 46
- z toho kryté bazény 16
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 86
Tělocvičny (vč. školních) 166
Stadiony otevřené 16
Stadiony kryté 211
Zimní stadiony kryté i otevřené 16
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 206
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení 14
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení 14
Nemocnice 14
Detašované pracoviště nemocnice 14
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) 14
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 14
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 14
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 164
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 184
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 244
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 154
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 34
Zařízení lékárenské péče 144
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle 14
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
11 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 03.09.2015 08:46