Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Písek
  Údaj
Kód obce 549 240
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 6 323,04
Orná půda (ha) 1 523,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 168,14
Ovocné sady (ha) 18,34
Trvalé trávní porosty (ha) 496,84
Zemědělská půda (ha) 2 206,34
Lesní půda (ha) 2 982,44
Vodní plochy (ha) 178,94
Zastavěné plochy (ha) 235,04
Ostatní plochy (ha) 720,34
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 7 4224
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 1784
Průmysl celkem 7464
Stavebnictví 7954
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 4564
Doprava a skladování 1784
Ubytování, stravování a pohostinství 4004
Informační a komunikační činnosti 1014
Peněžnictví a pojišťovnictví 5364
Činnosti v oblasti nemovitostí 5494
Profesní, vědecké a technické činnosti 9584
Administrativní a podpůrné činnosti 1324
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 154
Vzdělávání 1644
Zdravotní a sociální péče 1114
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2464
Ostatní činnosti 6374
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 2204
podle právní formy Státní organizace 234
Akciové společnosti 364
Obchodní společnosti 6284
Družstevní organizace 194
Finanční podniky -4
Živnostníci 4 9244
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 8604
Zemědělští podnikatelé 444
Ostatní právní formy 8884
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 65
Stálá kina 25
Multikino .
Divadlo 25
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 35
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 95
Kulturní zařízení ostatní 75
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 15
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 35
Hřbitov 35
Krematorium .
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 6 3234
Počet katastrů 54
Počet územně technických jednotek 54
Počet částí obce 94
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 206
Dokončené byty v rodinných domech 146
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 2966
muži 1476
ženy 1496
Zemřelí celkem 3346
muži 1556
ženy 1796
Přirozený přírůstek celkem -386
muži -86
ženy -306
Přistěhovalí celkem 6636
muži 2926
ženy 3716
Vystěhovalí celkem 6746
muži 3176
ženy 3576
Saldo migrace celkem -116
muži -256
ženy 146
Přírůstek/úbytek celkem -496
muži -336
ženy -166
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 29 7204
muži 14 2114
ženy 15 5094
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 4 4594
muži 2 2654
ženy 2 1944
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 19 7614
muži 9 7054
ženy 10 0564
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5 5004
muži 2 2414
ženy 3 2594
Střední stav obyvatel k 1.7.2 29 708
muži2 14 226
ženy2 15 482
Průměrný věk 42,14
Školství3 Mateřská škola 6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 7
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 2
obory nástavbového studia 1
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 4
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 177
z toho Domovy pro seniory 34
Domovy pro osoby se zdravotním postižení 14
Azylové domy -4
Chráněné bydlení 14
Denní stacionáře 24
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 44
Domy s pečovatelskou službou 48
Sport Koupaliště a bazény 45
- z toho kryté bazény 15
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 85
Tělocvičny (vč. školních) 165
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté 29
Zimní stadiony kryté i otevřené 15
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 205
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení 14
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení 14
Nemocnice 14
Detašované pracoviště nemocnice 14
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) 14
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 14
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení 14
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 164
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 24
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 184
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 54
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 244
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 54
Ostatní samostatná zařízení 154
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 34
Zařízení lékárenské péče 144
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle 14
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice 14
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 31.01.2015 22:06