Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Štěnovický Borek
  Údaj
Kód obce 539 741
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 623,24
Orná půda (ha) 231,44
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 19,84
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 72,64
Zemědělská půda (ha) 323,94
Lesní půda (ha) 242,44
Vodní plochy (ha) 6,94
Zastavěné plochy (ha) 10,94
Ostatní plochy (ha) 39,14
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1254
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 144
Průmysl celkem 184
Stavebnictví 134
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 164
Doprava a skladování 74
Ubytování, stravování a pohostinství 54
Informační a komunikační činnosti 14
Peněžnictví a pojišťovnictví 114
Činnosti v oblasti nemovitostí 74
Profesní, vědecké a technické činnosti 124
Administrativní a podpůrné činnosti -4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 34
Vzdělávání 34
Zdravotní a sociální péče -4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 34
Ostatní činnosti 94
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 34
podle právní formy Státní organizace -4
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti 124
Družstevní organizace 14
Finanční podniky -4
Živnostníci 844
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 144
Zemědělští podnikatelé 64
Ostatní právní formy 84
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček .
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 6234
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 24
Počet částí obce 24
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 26
Dokončené byty v rodinných domech 26
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 56
muži 36
ženy 26
Zemřelí celkem 36
muži 16
ženy 26
Přirozený přírůstek celkem 26
muži 26
ženy -6
Přistěhovalí celkem 336
muži 146
ženy 196
Vystěhovalí celkem 156
muži 76
ženy 86
Saldo migrace celkem 186
muži 76
ženy 116
Přírůstek/úbytek celkem 206
muži 96
ženy 116
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 5344
muži 2604
ženy 2744
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1044
muži 444
ženy 604
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 3534
muži 1804
ženy 1734
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 774
muži 364
ženy 414
Střední stav obyvatel k 1.7.2 520
muži2 257
ženy2 263
Průměrný věk 38,44
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -7
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -8
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 04.03.2015 05:18