Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Štěnovický Borek
  Údaj
Kód obce 539 741
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 6234
Orná půda (ha) 2315
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 205
Ovocné sady (ha) -5
Trvalé trávní porosty (ha) 735
Zemědělská půda (ha) 3245
Lesní půda (ha) 2435
Vodní plochy (ha) 75
Zastavěné plochy (ha) 115
Ostatní plochy (ha) 395
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 1256
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 146
Průmysl celkem 186
Stavebnictví 136
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 166
Doprava a skladování 76
Ubytování, stravování a pohostinství 56
Informační a komunikační činnosti 16
Peněžnictví a pojišťovnictví 116
Činnosti v oblasti nemovitostí 76
Profesní, vědecké a technické činnosti 126
Administrativní a podpůrné činnosti -6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 36
Vzdělávání 36
Zdravotní a sociální péče -6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 36
Ostatní činnosti 96
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 36
podle právní formy Státní organizace -5
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 105
Družstevní organizace 15
Finanční podniky -5
Živnostníci 846
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 146
Zemědělští podnikatelé 65
Ostatní právní formy 105
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček .
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 17
Hřbitov 17
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 6235
Počet katastrů 26
Počet územně technických jednotek 26
Počet částí obce 26
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 48
Dokončené byty v rodinných domech 38
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 68
muži 18
ženy 58
Zemřelí celkem 38
muži 28
ženy 18
Přirozený přírůstek celkem 38
muži -18
ženy 48
Přistěhovalí celkem 358
muži 178
ženy 188
Vystěhovalí celkem 248
muži 128
ženy 128
Saldo migrace celkem 118
muži 58
ženy 68
Přírůstek/úbytek celkem 148
muži 48
ženy 108
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 2515
ženy 2635
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 975
muži 405
ženy 575
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 1765
ženy 1645
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 775
muži 355
ženy 425
Střední stav obyvatel k 1.7.2 483
muži2 240
ženy2 243
Průměrný věk 38,55
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -5
Ostatní samostatná zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -5
Zařízení lékárenské péče -5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -5
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 20.04.2014 17:51