Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Šumperk
  Údaj
Kód obce 523 704
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 787,64
Orná půda (ha) 805,34
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 151,54
Ovocné sady (ha) 3,84
Trvalé trávní porosty (ha) 355,04
Zemědělská půda (ha) 1 315,64
Lesní půda (ha) 734,74
Vodní plochy (ha) 30,64
Zastavěné plochy (ha) 177,14
Ostatní plochy (ha) 529,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6 4905
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 1465
Průmysl celkem 7405
Stavebnictví 5705
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 4995
Doprava a skladování 1625
Ubytování, stravování a pohostinství 3805
Informační a komunikační činnosti 995
Peněžnictví a pojišťovnictví 2985
Činnosti v oblasti nemovitostí 4235
Profesní, vědecké a technické činnosti 8395
Administrativní a podpůrné činnosti 875
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 45
Vzdělávání 1055
Zdravotní a sociální péče 1585
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2215
Ostatní činnosti 5935
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 1665
podle právní formy Státní organizace 265
Akciové společnosti 375
Obchodní společnosti 6975
Družstevní organizace 345
Finanční podniky -5
Živnostníci 4 3765
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 5715
Zemědělští podnikatelé 195
Ostatní právní formy 7305
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 26
Stálá kina 26
Multikino .
Divadlo 16
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 16
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 56
Kulturní zařízení ostatní 26
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 36
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 86
Hřbitov 36
Krematorium 16
Smuteční síň 16
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 7884
Počet katastrů 34
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 87
Dokončené byty v rodinných domech 87
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 2618
muži 1427
ženy 1437
Zemřelí celkem 3108
muži 1707
ženy 1717
Přirozený přírůstek celkem -498
muži -287
ženy -287
Přistěhovalí celkem 5678
muži 2657
ženy 3127
Vystěhovalí celkem 6278
muži 2937
ženy 2927
Saldo migrace celkem -608
muži -287
ženy 207
Přírůstek/úbytek celkem -1098
muži -567
ženy -87
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 26 6975
muži 12 6585
ženy 14 0395
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 3 7044
muži 1 9124
ženy 1 7924
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 17 6184
muži 8 6354
ženy 8 9834
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5 4844
muži 2 1644
ženy 3 3204
Střední stav obyvatel k 1.7.2 26 827
muži2 12 725
ženy2 14 102
Průměrný věk 43,34
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 8
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 2
obory nástavbového studia 2
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 159
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy 24
Chráněné bydlení 24
Denní stacionáře 14
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 34
Domy s pečovatelskou službou 410
Sport Koupaliště a bazény 26
- z toho kryté bazény 16
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 196
Tělocvičny (vč. školních) 156
Stadiony otevřené 16
Stadiony kryté 211
Zimní stadiony kryté i otevřené 16
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 146
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice 14
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 234
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 34
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 254
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 84
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 444
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 74
Ostatní samostatná zařízení 304
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 84
Zařízení lékárenské péče 164
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 14
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
11 období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 06.05.2015 17:29