Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Šumperk
  Údaj
Kód obce 523 704
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 2 787,64
Orná půda (ha) 805,34
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 151,54
Ovocné sady (ha) 3,84
Trvalé trávní porosty (ha) 355,04
Zemědělská půda (ha) 1 315,64
Lesní půda (ha) 734,74
Vodní plochy (ha) 30,64
Zastavěné plochy (ha) 177,14
Ostatní plochy (ha) 529,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 6 5554
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 1404
Průmysl celkem 7354
Stavebnictví 5874
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1 5404
Doprava a skladování 1704
Ubytování, stravování a pohostinství 3744
Informační a komunikační činnosti 1104
Peněžnictví a pojišťovnictví 3544
Činnosti v oblasti nemovitostí 4114
Profesní, vědecké a technické činnosti 8474
Administrativní a podpůrné činnosti 934
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 44
Vzdělávání 1114
Zdravotní a sociální péče 1624
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2124
Ostatní činnosti 5714
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 1344
podle právní formy Státní organizace 274
Akciové společnosti 394
Obchodní společnosti 6774
Družstevní organizace 344
Finanční podniky -4
Živnostníci 4 3704
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 6574
Zemědělští podnikatelé 204
Ostatní právní formy 7314
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 25
Stálá kina 25
Multikino .
Divadlo 15
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 15
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 55
Kulturní zařízení ostatní 25
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 35
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 85
Hřbitov 35
Krematorium 15
Smuteční síň 15
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 2 7884
Počet katastrů 34
Počet územně technických jednotek 34
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 86
Dokončené byty v rodinných domech 86
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 2856
muži 1426
ženy 1436
Zemřelí celkem 3416
muži 1706
ženy 1716
Přirozený přírůstek celkem -566
muži -286
ženy -286
Přistěhovalí celkem 5776
muži 2656
ženy 3126
Vystěhovalí celkem 5856
muži 2936
ženy 2926
Saldo migrace celkem -86
muži -286
ženy 206
Přírůstek/úbytek celkem -646
muži -566
ženy -86
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 26 8064
muži 12 7114
ženy 14 0954
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 3 7044
muži 1 9124
ženy 1 7924
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 17 6184
muži 8 6354
ženy 8 9834
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 5 4844
muži 2 1644
ženy 3 3204
Střední stav obyvatel k 1.7.2 26 827
muži2 12 725
ženy2 14 102
Průměrný věk 43,34
Školství3 Mateřská škola 5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 8
Střední školy obory gymnázií 1
obory středních odborných škol a praktických škol 8
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť 2
obory nástavbového studia 2
Základní umělecká škola 1
Konzervatoře -
Jazyková škola 1
Vyšší odborná škola 1
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 157
z toho Domovy pro seniory 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy 24
Chráněné bydlení 24
Denní stacionáře 14
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14
Sociální poradny 34
Domy s pečovatelskou službou 48
Sport Koupaliště a bazény 25
- z toho kryté bazény 15
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 195
Tělocvičny (vč. školních) 155
Stadiony otevřené 15
Stadiony kryté 29
Zimní stadiony kryté i otevřené 15
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 145
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice 14
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 234
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 34
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 74
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 254
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 84
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty 444
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 74
Ostatní samostatná zařízení 304
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 84
Zařízení lékárenské péče 164
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 14
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 14
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
období: 31.12.2003
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 03.03.2015 12:07