Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Abertamy
  Údaj
Kód obce 554 979
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 869,74
Orná půda (ha) 0,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 6,24
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 512,54
Zemědělská půda (ha) 518,84
Lesní půda (ha) 141,04
Vodní plochy (ha) 8,24
Zastavěné plochy (ha) 12,24
Ostatní plochy (ha) 189,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3604
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 264
Průmysl celkem 344
Stavebnictví 444
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 884
Doprava a skladování 34
Ubytování, stravování a pohostinství 344
Informační a komunikační činnosti 24
Peněžnictví a pojišťovnictví 114
Činnosti v oblasti nemovitostí 274
Profesní, vědecké a technické činnosti 124
Administrativní a podpůrné činnosti 54
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 34
Vzdělávání 14
Zdravotní a sociální péče 14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 54
Ostatní činnosti 254
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -4
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4
Nezjištěno 394
podle právní formy Státní organizace 14
Akciové společnosti -4
Obchodní společnosti 134
Družstevní organizace 14
Finanční podniky -4
Živnostníci 2804
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 164
Zemědělští podnikatelé -4
Ostatní právní formy 494
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 15
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 15
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 15
Hřbitov 15
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8704
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 24
Počet částí obce 24
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 36
Dokončené byty v rodinných domech 36
Dokončené byty v bytových domech -6
Obyvatelstvo Živě narození celkem 156
muži 26
ženy 136
Zemřelí celkem 126
muži 66
ženy 66
Přirozený přírůstek celkem 36
muži -46
ženy 76
Přistěhovalí celkem 316
muži 176
ženy 146
Vystěhovalí celkem 796
muži 436
ženy 366
Saldo migrace celkem -486
muži -266
ženy -226
Přírůstek/úbytek celkem -456
muži -306
ženy -156
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 1914
muži 6044
ženy 5874
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1844
muži 874
ženy 974
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 8604
muži 4554
ženy 4054
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1474
muži 624
ženy 854
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 213
muži2 616
ženy2 597
Průměrný věk 39,14
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -7
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -8
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 15
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 35
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 27.03.2015 18:15