Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Petroupim
  Údaj
Kód obce 554 979
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 870
Orná půda (ha) 0
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 6
Ovocné sady (ha) -
Trvalé trávní porosty (ha) 513
Zemědělská půda (ha) 519
Lesní půda (ha) 141
Vodní plochy (ha) 8
Zastavěné plochy (ha) 12
Ostatní plochy (ha) 189
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 360
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 26
Průmysl celkem 34
Stavebnictví 44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 88
Doprava a skladování 3
Ubytování, stravování a pohostinství 34
Informační a komunikační činnosti 2
Peněžnictví a pojišťovnictví 11
Činnosti v oblasti nemovitostí 27
Profesní, vědecké a technické činnosti 12
Administrativní a podpůrné činnosti 5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3
Vzdělávání 1
Zdravotní a sociální péče 1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -
Nezjištěno 39
podle právní formy Státní organizace 1
Akciové společnosti -
Obchodní společnosti 13
Družstevní organizace 1
Finanční podniky -
Živnostníci 280
Samostatně hospodařící rolníci -
Svobodná povolání 16
Zemědělští podnikatelé -
Ostatní právní formy 49
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 870
Počet katastrů 2
Počet územně technických jednotek 2
Počet částí obce 2
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 3
Dokončené byty v rodinných domech 3
Dokončené byty v bytových domech -
Obyvatelstvo Živě narození celkem 15
muži 2
ženy 13
Zemřelí celkem 12
muži 6
ženy 6
Přirozený přírůstek celkem 3
muži -4
ženy 7
Přistěhovalí celkem 31
muži 17
ženy 14
Vystěhovalí celkem 79
muži 43
ženy 36
Saldo migrace celkem -48
muži -26
ženy -22
Přírůstek/úbytek celkem -45
muži -30
ženy -15
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 191
muži 604
ženy 587
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 184
muži 87
ženy 97
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 860
muži 455
ženy 405
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 147
muži 62
ženy 85
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 295
muži2 663
ženy2 632
Průměrný věk 39,1
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -
z toho Domovy pro seniory -
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
Azylové domy -
Chráněné bydlení -
Denní stacionáře -
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
Sociální poradny -
Domy s pečovatelskou službou -
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 3
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
Ambulantní zařízení -
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
Nemocnice -
Detašované pracoviště nemocnice -
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
Ostatní lůžková zařízení -
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
Samostatná ordinace lékaře specialisty -
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -
Ostatní samostatná zařízení -
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -
Zařízení lékárenské péče -
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
Jesle -
Další dětská zařízení -
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -
Okresní zdravotní ústav -
Transfuzní stanice -
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2012/2013
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 10.07.2014 10:30