Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Abertamy
  Údaj
Kód obce 554 979
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 8704
Orná půda (ha) 05
Chmelnice (ha) -5
Vinice (ha) -5
Zahrady (ha) 65
Ovocné sady (ha) -5
Trvalé trávní porosty (ha) 5135
Zemědělská půda (ha) 5195
Lesní půda (ha) 1415
Vodní plochy (ha) 85
Zastavěné plochy (ha) 125
Ostatní plochy (ha) 1895
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3606
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 266
Průmysl celkem 346
Stavebnictví 446
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 886
Doprava a skladování 36
Ubytování, stravování a pohostinství 346
Informační a komunikační činnosti 26
Peněžnictví a pojišťovnictví 116
Činnosti v oblasti nemovitostí 276
Profesní, vědecké a technické činnosti 126
Administrativní a podpůrné činnosti 56
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 36
Vzdělávání 16
Zdravotní a sociální péče 16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 56
Ostatní činnosti 256
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -6
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -6
Nezjištěno 396
podle právní formy Státní organizace 15
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 145
Družstevní organizace 15
Finanční podniky -5
Živnostníci 2806
Samostatně hospodařící rolníci -5
Svobodná povolání 166
Zemědělští podnikatelé -5
Ostatní právní formy 1465
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 17
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 17
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 17
Hřbitov 17
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -5
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8705
Počet katastrů 26
Počet územně technických jednotek 26
Počet částí obce 26
Bytová výstavba Dokončené byty celkem -8
Dokončené byty v rodinných domech -8
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 128
muži 58
ženy 78
Zemřelí celkem 108
muži 48
ženy 68
Přirozený přírůstek celkem 28
muži 18
ženy 18
Přistěhovalí celkem 198
muži 88
ženy 118
Vystěhovalí celkem 588
muži 308
ženy 288
Saldo migrace celkem -398
muži -228
ženy -178
Přírůstek/úbytek celkem -378
muži -218
ženy -168
Počet bydlících obyvatel k 31.12. .
muži 6345
ženy 6025
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1965
muži 1005
ženy 965
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem .
muži 4745
ženy 4265
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1405
muži 605
ženy 805
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 295
muži2 663
ženy2 632
Průměrný věk 38,25
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -5
Azylové domy -5
Chráněné bydlení -5
Denní stacionáře -5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -5
Sociální poradny -5
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 17
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 37
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -5
Ambulantní zařízení -5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -5
Nemocnice -5
Detašované pracoviště nemocnice -5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -5
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -5
Ostatní lůžková zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 15
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -5
Samostatná ordinace lékaře specialisty -5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -5
Ostatní samostatná zařízení -5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -5
Zařízení lékárenské péče -5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -5
Jesle -5
Další dětská zařízení -5
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -5
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -5
Okresní zdravotní ústav -5
Transfuzní stanice -5
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2011
školní rok 2010/2011
období: 1.1.2013
období: 31.12.2012
období: 31.12.2013
období: 31.12.2006
období: rok 2012
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 20.04.2014 12:47