Nacházíte se:
Tabulka Graf Mapa

Vybrané statistické údaje za obec

Kód:MOS ZV01
Území: Obec Abertamy
  Údaj
Kód obce 554 979
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 869,74
Orná půda (ha) 0,14
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 6,24
Ovocné sady (ha) -4
Trvalé trávní porosty (ha) 512,54
Zemědělská půda (ha) 518,84
Lesní půda (ha) 141,04
Vodní plochy (ha) 8,24
Zastavěné plochy (ha) 12,24
Ostatní plochy (ha) 189,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 3275
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 235
Průmysl celkem 305
Stavebnictví 415
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 685
Doprava a skladování 25
Ubytování, stravování a pohostinství 335
Informační a komunikační činnosti 15
Peněžnictví a pojišťovnictví 85
Činnosti v oblasti nemovitostí 285
Profesní, vědecké a technické činnosti 145
Administrativní a podpůrné činnosti 65
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 35
Vzdělávání 15
Zdravotní a sociální péče 35
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 55
Ostatní činnosti 215
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 405
podle právní formy Státní organizace 15
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 145
Družstevní organizace 15
Finanční podniky -5
Živnostníci 2665
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 135
Zemědělští podnikatelé 15
Ostatní právní formy 315
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 16
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 16
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 16
Hřbitov 16
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 8704
Počet katastrů 24
Počet územně technických jednotek 24
Počet částí obce 24
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 37
Dokončené byty v rodinných domech 37
Dokončené byty v bytových domech -7
Obyvatelstvo Živě narození celkem 148
muži 68
ženy 88
Zemřelí celkem 198
muži 67
ženy 67
Přirozený přírůstek celkem -58
muži -58
ženy -8
Přistěhovalí celkem 168
muži 48
ženy 128
Vystěhovalí celkem 848
muži 348
ženy 508
Saldo migrace celkem -688
muži -308
ženy -388
Přírůstek/úbytek celkem -738
muži -358
ženy -388
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 1185
muži 5695
ženy 5495
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1775
muži 835
ženy 945
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 7945
muži 4225
ženy 3725
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1475
muži 645
ženy 835
Střední stav obyvatel k 1.7.2 1 213
muži2 616
ženy2 597
Průměrný věk 39,95
Školství3 Mateřská škola 1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 16
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 36
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 14
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: rok 2014
období: 31.12.2011
10 období: 31.12.2010
VDBVO 1.3.24
Vygenerováno 29.08.2015 20:53